Žemėlapis

Šventės Renginiai

Dainų šventė

UIC Pavilion
525 S. Racine Street, Chicago, IL 60607
sekmadieni, 2015 m. liepos 5 d., 1 val. po pietų
Pirkti Bilietus » (nukeliausite į Ticketmaster svetainę)
PASTABA: galite išvengti Ticketmaster aptarnavimo mokestį jeigu bilietus pirksite nuvažiave į UIC Pavilion box office kuris randasi 525 S. Racine Ave Chicago, Illinois

Šventės pokylis

Sheraton Chicago Hotel & Towers
301 East North Water Street, Chicago, IL 60611
sekmadieni, 2015 m. liepos 5 d., 7 val. vakaro

Capella’A koncertas & šokiai

Vic Theatre
3145 North Sheffield Avenue, Chicago, IL 60657
šeštadienį, 2015 m. liepos 4 d., 8:30 val. vakaro

Lietuvos chorų koncertas

St. James Cathedral
65 East Huron Street, Chicago, IL 60611
penktadienį, 2015 m. liepos 3 d., 8 val. vakaro

Viešbutis

Sheraton Chicago Hotel & Towers

301 East North Water Street, Chicago, IL 60611
312-464-1000

UIC Suites

718 W James M.Rochford St, Chicago, IL 60607

Parapijos

Šv. Antano bažnyčia

1510 S 49th Court, Cicero, Illinois 60804
708-652-0231

Palaiminto Jurgio Matulaičio misija

14911 W. 127th St., Lemont, Illinois 60439
630-257-5613

Švč. M. Marijos Gimimo parapija

Marquette Park
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, Illinois 60629
773-776-4600

Nekalto Prasidėjimo parapija

Brighton Park
2745 W. 44th St., Chicago, Illinois 60629
773-523-1402

Teviškės lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčia

5129 Wolf Road, Western Springs, IL 60558
708- 229-2795

Ziono evangelikų liuteronų bažnyčia

9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453
773-776-4600

Lietuvių Centrai

Ateitininkų namai

1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439
630-257-9769

Balzeko lietuvių kultūros muziejus

6500 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60629
773-582-6500

Draugo dienraštis

4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
773-585-9500

Jaunimo centras

5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636
773-778-7500

Pasaulio lietuvių centras

14911 W. 127th St., Lemont, Illinois 60439
630-257-8787