X Dainų šventė Čikagoje

Rėmėjai

Daina yra neatskiriama lietuvių tautos dalis. Kai džiaugiamės – dainuojame, kai liūdime – dainuojame, kai dirbame – dainuojame, ir prieš 25 metus, dainuodami net atstatėme savo tautos nepriklausomybę. Daina yra neatskiriama Jūsų, mūsų ir kiekvieno lietuvio gyvenimo dalis.

Kviečiame prisijungti ir paremti šią lietuvių dainos šventę. Su Jūsų pagalba ji taps nepamirštamu įvykiu.

Su dėkingumu,
Dešimtosios Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės organizatoriai

P.S. Visos aukos yra nurašomos nuo federalinių mokesčių.

Norite paremti šventę? Turite klausimų?
 Parašykite Audriui

Paremkite šventę

Priimame visas aukas – dideles ir mažas. Prisidėkite prie šios šventės pasisekimo.


Taip pat galite išrašyti čekį X North American Lithuanian Song Fest ir siųsti į:

X North American Lithuanian Song Festival
c/o Audra Copes
40571 Ladene Lane
Novi, MI 48375

Dainos draugai
$500 rėmėjai
Dirigentų džiaugsmas
$1,000 rėmėjai
Kompozitorių karūna
$5,000 rėmėjai
Šventės šampanas
$10,000 rėmėjai
 
2 bilietai 2 bilietai 2 bilietai 2 bilietai Dainų šventės bilietai
Rėmėjo pažymėjimas Dainų šventės leidinyje
Kvietimas į garbės svečių priėmimą prieš Dainų šventę
Garbės svečių vietos UIC Pavilion
2 bilietai 2 bilietai 2 bilietai Susipažinimo vakaronės bilietai
Pilno puslapio skelbimas Dainų šventės leidinyje
2 bilietai 10 bilietų
(visas stalas)
Dainų šventės pokylio bilietai
Įvardinta Dainų šventės programos dalis
Pristatymas Dainų šventės pokylyje

Šventės Rėmėjai

Šventės šampanas — $10,000 – $50,000 rėmėjai

Kazickų Šeimos Fondas
Klevelando Lietuvių Plėtros Fondas
Gražina Liautaud
Lietuvių Fondas
Jonas & Terri Prunskis

Kompozitorių karūna — $5,000 – $9,999 rėmėjai

California Lithuanian Credit Union
Kanados Lietuvių Fondas
Marius & Eglė Laniauskas
Eligijus & Alė Lelis
Vidas & Adria Neverauskas
Juozas & Irena Polikaitis
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija – Globali Lietuva

Dirigentų džiaugsmas — $1,000 – $4,999 rėmėjai

G. & B. Aleksandravičius
Gediminas Balanda
Tadas & Dana Dabšys
Jonas & Ona Daugirdas ir šeima
Gintaras & Rūta Degesys
Vilija Dėdinas & Chris Gair
Clevelando Exultate Choras
Vacys & Laima Garbonkus (a.a. Bronės Nainienės atminimui)
Illinois Tool Works Foundation
Jurgis & Regina Joga
Kastytis & Rasa Karvelis
Kaufmanų šeima
Algis & Teresė Kazlauskas
Anoniminis
Kubilių šeima (a.a. Broniaus & Monikos Povilaičių atminimui)
Almis & Danguolė Kuolas
Paulius & Rasa Kuras
Algimantas & Teresė Landsbergis
Albinas & Vita Markevičius
Algis & Vaida Mikuckis
Tomas Mikuckis
Bronius Nainys
Elaine Norkus
Oak Tree Philanthropic Foundation
Audrius & Alda Polikaitis
Thomas & Dainė Quinn
Raudonas Liūtas, Inc.
Rotary Club of Chicagoland Lithuanians
Strategic Staffing Solutions
Kęstutis & Rūta Sušinskas
Gintaras Vaišnys & Gloria Kot
Vydūnas Youth Fund

Dainos draugai — $500 – $999 rėmėjai

a.a. Jorge & Violeta Abad
Danutė Abriani
Ameriprise Financial
Anthony Bacevice
Bob Copes & Audra Kasputytė-Copes
Dainius & Roma Degesys
Arūnas & Irena Draugelis
Romas & Angelė Jarašūnas
Danutė Januta
Andrius & Vilija Kiršonis
Petras & Daiva Kisielius
Romualdas & Gražina Kriaučiūnas
Victor Lapatinskas
Norbertas & Aldona Lingertaitis
Patrick & Rasa McCarthy
Matthew & Lina Nicklin
Gintaras & Regina Puškorius
Egidijus & Vida Radvenis
Donatas & Daina Siliūnas
Vitas & Danutė Sirgėdas
Raminta Sinkus
Gintautas A. Taoras
Rimas & Elona Vaišnys
Gytis Vygantas
Juozas Vizgirda
Charles H. & Violetta Walsh Jr.

Kiti rėmėjai — iki $499

Anoniminis
Marius & Indrė Anelauskas
Saulius & Lina Anužis
Dalia Armonas
Anthony Bacevice, Jr.
Irena Baleišis
Jurgis & Aldona Baltch-Gravrogkas
Virginia Bates
Jurgis & Danguolė Birutis
Rimantas Bitėnas
Henry & Peggy Ann Bodiya
Algimantas Bublys
Bubnių šeima
Vida Bučmys
Janina Čekanauskas
Vytautas & Aldona Čepėnas
Kęstutis Černis
John & Dalia Černius
Lillian Chaplik
Richard Chiapetta
Matas & Vaiva Čyvas
Connecticut Lithuanian American Community
Dainavos draugai
Gediminas & Sigita Damašius
Vitas & Audra Daulys
Rimas & Daina Dumbrys
Danutė Dunduras
Alberta Fisher
Vida Gavin
Algimantas & Teresė Gečys
Aniceta Giedraitis
Kastytis Giedraitis
Antanas & Vida Gilvydis
Janet Ginkus Allen
Danutė Grajauskas
Gražių–Simonaičių šeimos
Gražina Grinius
Jurgita Gvidas
Izabelė Laučkaitė Howes
Danguolė Ilginis
Vida Jankauskas
Alphonsė Jarus
Vytautas Jonaitis
Joseph Kalvaitis
M. Karaska
Vanesa Kašelionis
Kęstutis Keblys
Irene Kennerdell
Gražina Kenter
Vaclovas & Asta Kleiza
Linas Kliarskis
Jadvyga Kliorys
Knights of Lithuania C-30
Izabelė Korsakas
Aldas Kriaučiūnas
Karolina Kubilius
Paulius & Viktorija Kudirka
Tadas & Rūta Kulbis
Aidas & Gita Kupčinskas
Irena Kuprevičius
Rimantas & Rusnė Kasputis
Matas Laniauskas
Domas Lapkus
Henrikas & Ilona Laucius
Gintaras & Dalia Lietuvininkas
Birutė Lintakas
Regina Lišauskas
Lithuanian American Community of Baltimore
Lithuanian American Community of Brighton Park
Lithuanian American Community of Lemont
Lithuanian Naturalization & Social Club
Casimir & Marija Marcinkevičius
Vid & Vita Matusaitis
Vida McAndrew
Robert & Jurga Medonis
Diane Melinis
Aida Kloris Mikalauskas
Marija Mikonis
Bernard Mikrut
Gytis Mikulionis
Algirdas Petras & Amanda Muliolis
Sigi & Liz Nagys
Alė Namikas
Narbutaičių šeima
Vita Neverauskas
Romas & Angelė Nelsas
Elvira Ošlapas
Saul Paulius
Julia Petronis
Pranas & Žibutė Pranckevičius
Ramunė Račkauskas
Edis & Kristina Razma
Jim & Carol Roach
Ann Rociūnas
Paul Sabalis
Linas & Dalia Sadauskas
Česlovas Senkevičius
James & Dorothy Setcavage
Eugenijus & Regina Šilgalis
Sonia Skricki
Marilyn Slapikas Deasy
Algimantas & Rugilė Slapkauskas
Jonas & Rūta Spurgis
Nemira Šumskis
Albertas Sušinskas
Arvydas & Audronė Tamulis
Kęstutis Tautvydas
Narimantas & Janina Udrys
Algis & Carla Valančiūnas
Lora Varnelis
John & Rasa Vazbys
Teresė Vekteris
Monika Vygantas-Sabalis
Irene Zarbetski
Algimantas & Audronė Žemaitaitis
Marius & Birutė Žiaugra
Vladas & Julija Žukauskas
Kristina Žvinakis

Esame labai dėkingi mūsų rėmėjams kurie taip dosniai parėmė dainų šventę.

aukos gautos iki 2015.6.28