Dainų šventės organizatoriai

Kūrybinės ir organizacinės grupių branduoliai jau formuojasi. Netolimoje ateityje talkininkų būrys sparčiai augs, nes darbų yra labai daug ir savanorių tikrai reikės!

Kūrybinis komitetas
Darius Polikaitis Meno Vadovas
Vytas Čuplinskas Režisūra & Apdaila
Liudas Landsbergis Narys
Repertuaro komisija
Ilona Babinskienė Philadelphia, JAV
Deimantė Grigutienė Toronto, Kanada
Rita Kliorienė Cleveland, JAV
Saulius Kliorys Cleveland, JAV
Birutė Mockienė New York, JAV
Darius Polikaitis Chicago, JAV
Dainius Vaičekonis Seattle, JAV
Dalia Viskontienė Toronto, Kanada
Organizacinis komitetas
Kastytis Giedraitis Pirmininkas
Rasa Karvelienė Vice pirmininkė
Audra Kasputytė-Copes Iždininkė
dr. Audrius Polikaitis Lėšų Telkimas
Vytas Čuplinskas Interneto Svetainė
Loreta Timukienė, Jolanta Urbietienė Spauda
Paulius Jankus Šventės Leidinys
Šarūnas Daugirdas Marketingas
Diana Karvelytė Socialinė Žiniasklaida
Daiva Navickienė Mokyklų Ryšininkė
Gytis Mikulionis Nakvynės
Kazimieras Deksnys Kanados Lietuvių Bendruomenės Atstovas
Jonas Korsakas Transportas
Marius Polikaitis Šeštadienio Vakaronė
Daina Siliūnienė Sekmadienio Vakaro Banketas