X Song Festival Chicago

Sponsors

Singing and being Lithuanian simply goes hand in hand. When we celebrate – we sing, when we are sad – we sing, when we are working – we sing to make the work go easier, and 25 years ago the "singing revolution" even helped re-establish Lithuania's independence. Song is a part of our cultural identity and an integral part of every Lithuanian's life.

Please join us and support this celebration of Lithuanian song. With your help it will be a memorable experience.

Gratefully,
The Tenth Lithuanian Song Festival's Organizing Committee

P.S. The Lithuanian Song Festival and the Lithuanian American Community Inc. is a 501(c)3 non-profit organization. Donations are tax-deductible to the extent permitted by law.

Would you like to support the festival? Have questions?
 Get in touch with Audrius

Support the Festival

We accept all donations – both big and small. Please contribute to the success of this festival


You may also write a check made out to the X North American Lithuanian Song Fest and send it to:

X North American Lithuanian Song Festival
c/o Audra Copes
40571 Ladene Lane
Novi, MI 48375

Dainos draugai
$500 sponsor
Dirigentų džiaugsmas
$1,000 sponsor
Kompozitorių karūna
$5,000 sponsor
Šventės šampanas
$10,000 sponsor
 
2 tickets 2 tickets 2 tickets 2 tickets Tickets to the Song Festival
Listing as major sponsor in the Festival Program Book
Invitation to the reception preceding the Song Festival
VIP seating at the Song Festival
2 tickets 2 tickets 2 tickets Tickets to the Welcome Reception and Concert
Full page ad in the Festival Program Book
2 tickets 10 tickets
(complete table)
Tickets to the Song Festival Banquet
Designated sponsorship of a Song Festival program section
Special mention at the Song Festival Evening Celebration

Festival Sponsors

Šventės šampanas — $10,000 – $50,000 sponsor

Kazickas Family Foundation
Cleveland Lithuanian Development Fund
Gražina Liautaud
Lithuanian Foundation
Jonas & Terri Prunskis

Kompozitorių karūna — $5,000 – $9,999 sponsor

California Lithuanian Credit Union
Lithuanian Canadian Foundation
Marius & Eglė Laniauskas
Eligijus & Alė Lelis
Vidas & Adria Neverauskas
Juozas & Irena Polikaitis
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania – Global Lithuania

Dirigentų džiaugsmas — $1,000 – $4,999 sponsor

G. & B. Aleksandravičius
Gediminas Balanda
Tadas & Dana Dabšys
Jonas & Ona Daugirdas and family
Gintaras & Rūta Degesys
Vilija Dėdinas & Chris Gair
Clevelando Exultate Choras
Vacys & Laima Garbonkus (a.a. Bronės Nainienės atminimui)
Illinois Tool Works Foundation
Jurgis & Regina Joga
Kastytis & Rasa Karvelis
Kaufmanų šeima
Algis & Teresė Kazlauskas
Anoniminis
Kubilių šeima (a.a. Broniaus & Monikos Povilaičių atminimui)
Almis & Danguolė Kuolas
Paulius & Rasa Kuras
Algimantas & Teresė Landsbergis
Albinas & Vita Markevičius
Algis & Vaida Mikuckis
Tomas Mikuckis
Bronius Nainys
Elaine Norkus
Oak Tree Philanthropic Foundation
Audrius & Alda Polikaitis
Thomas & Dainė Quinn
Raudonas Liūtas, Inc.
Rotary Club of Chicagoland Lithuanians
Strategic Staffing Solutions
Kęstutis & Rūta Sušinskas
Gintaras Vaišnys & Gloria Kot
Vydūnas Youth Fund

Dainos draugai — $500 – $999 sponsor

a.a. Jorge & Violeta Abad
Danutė Abriani
Ameriprise Financial
Anthony Bacevice
Bob Copes & Audra Kasputytė-Copes
Dainius & Roma Degesys
Arūnas & Irena Draugelis
Romas & Angelė Jarašūnas
Danutė Januta
Andrius & Vilija Kiršonis
Petras & Daiva Kisielius
Romualdas & Gražina Kriaučiūnas
Victor Lapatinskas
Norbertas & Aldona Lingertaitis
Patrick & Rasa McCarthy
Matthew & Lina Nicklin
Gintaras & Regina Puškorius
Egidijus & Vida Radvenis
Donatas & Daina Siliūnas
Vitas & Danutė Sirgėdas
Raminta Sinkus
Gintautas A. Taoras
Rimas & Elona Vaišnys
Gytis Vygantas
Juozas Vizgirda
Charles H. & Violetta Walsh Jr.

Other Sponsors — up to $499

Anoniminis
Marius & Indrė Anelauskas
Saulius & Lina Anužis
Dalia Armonas
Anthony Bacevice, Jr.
Irena Baleišis
Jurgis & Aldona Baltch-Gravrogkas
Virginia Bates
Jurgis & Danguolė Birutis
Rimantas Bitėnas
Henry & Peggy Ann Bodiya
Algimantas Bublys
Bubnių šeima
Vida Bučmys
Janina Čekanauskas
Vytautas & Aldona Čepėnas
Kęstutis Černis
John & Dalia Černius
Lillian Chaplik
Richard Chiapetta
Matas & Vaiva Čyvas
Connecticut Lithuanian American Community
Dainavos draugai
Gediminas & Sigita Damašius
Vitas & Audra Daulys
Rimas & Daina Dumbrys
Danutė Dunduras
Alberta Fisher
Vida Gavin
Algimantas & Teresė Gečys
Aniceta Giedraitis
Kastytis Giedraitis
Antanas & Vida Gilvydis
Janet Ginkus Allen
Danutė Grajauskas
Gražių–Simonaičių šeimos
Gražina Grinius
Jurgita Gvidas
Izabelė Laučkaitė Howes
Danguolė Ilginis
Vida Jankauskas
Alphonsė Jarus
Vytautas Jonaitis
Joseph Kalvaitis
M. Karaska
Vanesa Kašelionis
Kęstutis Keblys
Irene Kennerdell
Gražina Kenter
Vaclovas & Asta Kleiza
Linas Kliarskis
Jadvyga Kliorys
Knights of Lithuania C-30
Izabelė Korsakas
Aldas Kriaučiūnas
Karolina Kubilius
Paulius & Viktorija Kudirka
Tadas & Rūta Kulbis
Aidas & Gita Kupčinskas
Irena Kuprevičius
Rimantas & Rusnė Kasputis
Matas Laniauskas
Domas Lapkus
Henrikas & Ilona Laucius
Gintaras & Dalia Lietuvininkas
Birutė Lintakas
Regina Lišauskas
Lithuanian American Community of Baltimore
Lithuanian American Community of Brighton Park
Lithuanian American Community of Lemont
Lithuanian Naturalization & Social Club
Casimir & Marija Marcinkevičius
Vid & Vita Matusaitis
Vida McAndrew
Robert & Jurga Medonis
Diane Melinis
Aida Kloris Mikalauskas
Marija Mikonis
Bernard Mikrut
Gytis Mikulionis
Algirdas Petras & Amanda Muliolis
Sigi & Liz Nagys
Alė Namikas
Narbutaičių šeima
Vita Neverauskas
Romas & Angelė Nelsas
Elvira Ošlapas
Saul Paulius
Julia Petronis
Pranas & Žibutė Pranckevičius
Ramunė Račkauskas
Edis & Kristina Razma
Jim & Carol Roach
Ann Rociūnas
Paul Sabalis
Linas & Dalia Sadauskas
Česlovas Senkevičius
James & Dorothy Setcavage
Eugenijus & Regina Šilgalis
Sonia Skricki
Marilyn Slapikas Deasy
Algimantas & Rugilė Slapkauskas
Jonas & Rūta Spurgis
Nemira Šumskis
Albertas Sušinskas
Arvydas & Audronė Tamulis
Kęstutis Tautvydas
Narimantas & Janina Udrys
Algis & Carla Valančiūnas
Lora Varnelis
John & Rasa Vazbys
Teresė Vekteris
Monika Vygantas-Sabalis
Irene Zarbetski
Algimantas & Audronė Žemaitaitis
Marius & Birutė Žiaugra
Vladas & Julija Žukauskas
Kristina Žvinakis

We are very grateful for the generosity shown by our Song Festival sponsors.

donations received up to 2015.6.28